شيشه نـزديـك تـر از سنگ نــدارد خـويشـی

 

هـر شكستي كـه بـه هر كس برود از خويش است