ديشب بـه سيل اشك ره خواب مي زدم

 

نقشي بـه يـاد خط تـو بـر آب مي زدم

 

ابــروي يــار در نظر و خـرقـه سوخته

 

جـامي به يـاد گوشه ي محـراب مي زدم

 

 

حافظ

 

 

به انتخاب مهندس صادق اميدوار ( خودروبلاگ ) :

من درد تو را ز دست آسان ندهم

 دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم

 از دوست به يـادگـار دردی دارم

 کان درد به صد هزار درمان ندهم