پنج دقيقه سكوت ،

 

براي كساني كه هرگز سكوت نكرده اند ،

 

كساني كه در انتخاب بين حقيقت و دروغ ،

 

چه در ادبيات و چه در زندگي ،

 

لحظه اي درنگ نكرده اند .

 

ميلان ريختر ، ترجمه پرويز دوايي