اي فروغ ماه حسن از روي رخشان شما

 

آب روي خـوبـي از چــاه زنخدان شما

 

عـزم ديـدار تـو دارد جـان بر لب آمده

 

باز گردد يا برآيد ، چيست فرمـان شما ؟

 

 

حافظ