بي بال و پر چو رنگ ز رخسار مي پريم ،

روزي كه وقت رفتن از اين آشيان رسد

پيغام عيش ، دير به ما مي رسد كليم ،

مي در بهار اگر بكشم ، در خزان رسد