اي تل زعتر ، اين است لحظه پيروزي ما ،

 

با اين كه كارد بر گلوهايمان مي نشيند ،

 

از اجسادمان درختان مي رويند ،

 

ما كشته نشديم ،

 

ما كاشته شديم .

 

 

معين بيسو ، شاعر فلسطيني _ ترجمه مسعود ميناوي