ديگران از مـرگ مهلت خـواستند

 

عاشقان گويند : “ ني ني زود باد

 

 

مولوي