برو به كار خود اي واعظ اين چه فرياد است

 

مـرا فتاد دل از ره ، تـو را چـه افتاده سـت

 

ميـان او كـه خــدا آفريـده است از هـيـچ

 

دقيقه اي ست كـه هيچ آفريده نگشادست