عشق ،

 

شما را چون خوشه هاي گندم دسته مي كند ،

 

آن گاه شما را به خرمن كوب ،

 

از پرده ي خوشه بيرون مي آورد .

 

جبران خليل جبران