رنــدان تشنه لـب را آبـي نمي دهـد كس

 

گـويـا ولـي شناسان رفتند از ايـن ولايـت

 

در زلـف چـون كمنـدش اي دل مپيچ كانجا

 

سـرها بـريـده بيني ، بي جـرم و بي جنايت