حسين منصور حلاج را بدان روز كه بر دار مي آويختند ، پرسيدند كه عشق چيست ؟

گفت : امروز بيني ، فردا بيني و پس فردا بيني ، آن روز بكشتند ، ديگر روز بسوختند و

 سوم روز بر باد دادند ، يعني عشق اين است . . .

 

تذكره الاولياي عطار نيشابوري