رياضت كش

دل عاشق به پيغامي بسازد

به ياد نامه يا نامي بسازد

مراكيفيت چشم تو كافي ست ،

رياضت كش ، به بادامي بسازد