زندگي به چه مي ماند ؟

 

به امواج سپيدي ،

 

كه قايق در پي خود باقي مي نهد ،

 

قايقي كه با حركت پارو ،

 

در سپيده دم مي گذرد .

 

گاسونو آسون مارو ـ ترجمه سهراب سپهري

 

 

گلی خانوم :

زندگي زيباست اي زيباپسند

زنده انديشان به زيبايي رسند

آنقدر زيباست اين بي بازگشت

 كز برايش مي توان از جان گذشت!

شاعر؟