اينك با رودخانه ،

 

با سحر ، با ابر ،

 

آواز مي خوانم براي تو ،

 

اي هر چه شادي ، هر چه بيداري ،

 

در رودبار نام و ياد آشناي تو ،

 

شعري براي تو ، . . .

 

شفيعي كدكني