كيانند اين جان هاي بخشنده ،

كه خون ارزشمندشان ،

چون زر ناب ،

سرشار مي كند عطشان مام ميهنشان را ؟

 

فيض احمد فيض ـ ترجمه احمد محيط