عـشق تـو ز دل نهادنـي نيست

 

ويـن راز به كـس گشادني نيست

 

بـا تـير بـه تـن فرو شد اين راز

 

بـا جـان بـه درآيـد از تـنم بـاز

 

عشقي كه نـه عشق جاوداني ست

 

بـازيـچه ي شهـوت جـواني ست

 

نظامي گنجوي