بـه غير آن كـه بشد دين و دانش از دستم

 

بيا بـگو كـه ز عشقت چـه طـرف بر بستم

 

اگـر چـه خرمن عمرم غـم تـو داد بـه باد

 

بـه خـاك پاي عزيزت كـه عهد نشكستم

 

 

حافظ