اي پدر ، كه هر چيز را پايان مي بخشی

 

رحم آور بر اين خواب گسيخته ي ما ،

 

زيرا ما با اشك به بستر مي رويم ،

 

و به قصد گريستن بيدار مي شويم .

 

 

سسيل دي لويس ، ترجمه محمد علي اسلامي ندوشن