روز وصـل دوسـتـداران يـاد بـاد

 

يـاد بـاد آن روزگـــاران يـاد بـاد

 

كامم از تلخي غـم چون زهر گشت

 

بانگ نـوش شادخـواران يـاد بـاد

 

حافظ