غم تو

آنانكه غم تو برگزيدند همه

در كوي شهادت آرميدند همه

در معركه دو كون فتح از عشق ست

با آنكه سپاه او شهيدند همه