ضرب المثل ها ، حكمت هاي كوتاهي هستند برگرفته از تجربه هاي بلند . آنها ، حكمت مردمان از روزگاران ديرين اند . لحظه اي ترديد ندارم كه آنها را “ انجيل هاي كوچك “ بنامم .

ميگل سروانتس

 

 

غالبا در عبارات كوتاه ، خرد فراواني نهفته است .

سوفوكل