مطلب طاعت و پـيـمان و صـلاح مـن مست

 

كـه بـه پيمانه كـشي شـهره شدم روز الست

 

من همان دم كه وضـو ساختم از چشمه عشق

 

چـار تكبير زدم يكسره بـر هـر چه كه هست

 

 

حافظ