عـشق از ازل اسـت و تـا ابـد خـواهـد بـود

 

جــوينـده ي عـشق تـا ابـد خـواهـد بـود

 

فــــردا كـــه قـيـامـت آشـكارا گــردد

 

هـر دل كـه نـه عاشق است ، رد خـواهد بـود

 

ابوسعيد ابوالخير