قرص نان روي ميز است ،

شكوه بر تو ، اي بركت والا !

اي نان ، سنبله ها در دشت

تو را با نيايشي آتشين مي ستايند !

قرص ناني روي ميز است ،

دهقان ، كلاه از سر بردار !

 

ريشارد بيلينگر ، ترجمه سهراب سپهري