بلبلـي بـرگ گـلي خـوش رنـگ در مـنقـار داشت

 

و انـدر آن بـرگ و نـوا خـوش نـاله هاي زار داشت

 

گفتمش در عين وصـل ايـن نـاله و فـريـاد چيست

 

گـفت مـا را جلوه ي  معشوق در ايـن كــار داشت

 

 

حافظ