گــر جمله آفــاق همـه غــم بگرفت

بي غصه بـود هرآن كـه محكم بگرفت

يك ذره نـگر كه پاي در عشق بكوفت

و آن ذره جهان شد و دو عالم بگرفت

ابوسعيد ابوالخير