ادبيات هر ملت ، بازتاب و چكيده ي بينش ها ، احساسات و باورهاي آن ملت است . مطالعه ي آثار ادبي جهاني ، نه تنها ما را با انديشه و احساس ديگر ملت ها آشنا مي سازد ، بلكه تفاوت ها ، وجوه مشترك ، تاثيرپذيري ها و تاثيرگذاري ها را نيز آشكار مي كند ، چهره ها و آثار نويسندگان و شعراي بزرگ را به ما مي نماياند و مرزهاي احساس و انديشه ي ما را گسترش مي بخشد . ترجمه ي آثار برجسته ي ادبي جهان ، از شمار نخستين و بهترين ترجمه هاي مترجمان ما بوده است