قديم ترين ، محبوب ترين و در عين حال رايج ترين نوع ادبي ، در ميان ملت ها ، افسانه ، قصه و در معناي وسيع تر ، داستان است . به بياني ديگر ، انسان همواره شرايط زماني و مكاني خود و حوادثي را كه با آن رو به رو مي شده ، گاه به طور واقعي و گاه آميخته با تخيل ، در قصه هايش تصوير كرده است