صنما ! با غم عشق تو چه تدبير كنم ؟

 

تا بـه كي در غم تو ناله ي شبگير كنم

 

دل ديوانه از آن شد كه نصيحت شنود

 

مگرش هم ز سر زلـف تـو زنجير كنم

 

 

حافظ