ديگر ز پـهـلواني رستـم سـخـن مـگو

 

زيرا كه عشق از همه كس پهلوان تر است

 

فروغي بسطامي

 

لگام در سر شيران كند صلابت عشق

 

چنان كشد كـه شتـر را مهار در بيني

سعدي