عـاقلان نقطه ي پـرگار وجـودند ولی

 

عشق داند كه در اين دايره سرگردانند

 

 

تحصيل عشق و رندي ، آسان نمود اول

 

جانم بسوخت آخر در كسب اين فضايل

 

 

حافظ

 

 

 

زمين لرزه در شهر تاريخی بم : چه آرامشی است در پناه شعر کهن ايرانی، در ميان هياهوی روزمره زندگی