ادبيات يكي از گونه هاي هنر است و كلمات ، مصالح و موادي هستند كه شاعر و نويسنده با بهره گيري از عواطف و تخيلات خويش ، آن ها را به كار مي گيرد و اثري ادبي و هنري پديد مي آورد .