وقتي حلاج ، دست و روي به خون خود رنگ زد ، از او چرايي پرسيدند ، گفت :

در عشق دو ركعت است كه وضوي آن درست نيايد ، الا به خون .

 

تذكره الاولياي عطار نيشابوري

 

 

مهندس صادق اميدوار ( خودروبلاگ ) : . . . گر مرد رهی ميان خون بايد رفت....