قيمت گـل برود چون تـو به گلزار آيـی

 

آب حيوان بچكد چون تو به گفتار آيـی

 

اين همه جلوه طاووس و خراميدن كبك

 

بـار ديگر نكند چـون تـو بـه رفتار آيـی

 

دگـر از بـاد ، حديث گـل و سنبل نكنی

 

گـر بر آن سنبل زلـف و گل رخسار آيی

 

سعدي