معناي واقعي كلمه ها را فراموش كرده ايم

 

ما گذشته ، تاريخ ، ديروز و حتي خودمان را فراموش كرده ايم ، اما هنر عليه

فراموشي مبارزه مي كند و سعي دارد تا معناي واقعي كلمات را به يادمان بياورد .

ادبيات بايد اين معناهاي از دست رفته را به ما باز گرداند .

 

محمد علي سپانلو

 

 

نغمه : نفس هنر هم اگر فراموش شود آنوقت چه بايد کرد ؟! ادبيات بدجوری غريب واقع شده و کسی هم نيست به داد واژه ها برسد ...

مهندس مشکسار ( استاندارد ايزو ) : واقعا که هنر مثل اکسيژن و هوای تازه می مونه .