و عشق ،

 

صداي فاصله هاست ،

 

صداي فاصله هايي كه غرق ابهامند ،

 

نه ،

 

صداي فاصله هايي كه مثل نقره تميزند ،

 

و با شنيدن هيچ مي شوند كدر . . .

 

 

سهراب سپهری