گل ها ، جواب خاك هستند ،

 

به سلام خورشيد .

 

بيژن جلالي