الهي سينه اي ده

الهي سينه اي ده آتش افروز

در آن سينه دلي ، وان دل همه سوز

هر آن دل را كه سوزي نيست ، دل نيست

دل افسرده ، غير از آب و گل نيست