آب و آيينه بود و قرآن بود ،

روشني بخش لحظه ي بدرود ،

مرد ، بوي حماسه را مي داد   ،

بوي صبح و سپيده ، بوي سرود .

 

محمد رضا عبدالملكيان