انسان ،

 

دلي به رقت گلبرگ ،

 

جاني به بيكرانگي آسمان پاك دارد ،

 

آن ها كه زندگاني دنيا را ،

 

جز سفره اي گشاده نمي دانند ،

 

از نام پر ز شوكت انسان ،

 

باري ، به استعاره فقط سهم مي برند .

 

 

محمد جواد محبت