منزل عشق از جهانی ديگرست

 مرد عاشق را نشانی ديگرست

 

 بر سر بازار سربازان عشق

 زير هر داری جوانی ديگرست

 

 عقل می گويد که اين رمز از کجاست؟

 کاين جماعت را نشانی ديگرست

 

 بر دل مسکين هر بيچاره ای

 شاه را گنج نهانی ديگرست

 

 اين گدايانی که «اين دم» می زنند

 هر يکی صاحبقرانی ديگرست

 

سعدی به انتخاب مهندس صادق اميدوار ( خودروبلاگ )