به ياد داشته باشيد ،

چمن براي لگدكوب كردن نيست ،

چمن براي تماشاست ،

چمن صداي درخت است ،

چمن صداي تماشاست .

 

 

سيروس مشفقی