اي يـوسـف خـوشنام ما ، خوش مي روي بر بام مــا

 

اي در شـكـستـه جـام مـا ، اي بـردريـده دام مــا

 

اي يـــار مـــا ، عـيـار مــا ، دام دل خـمـار مــا

 

پـا وامكش از كــار مــا ، بستان گــرو دستار مــا

 

در گل بمانده پـاي دل ، جـان مي دهم چـه جـاي دل

 

وز آتــش ســـوداي دل ، اي واي دل ، اي واي مــا

 

 

مولوی

 

 

مهندس صغيری ( بوشهر ) :

ای نـور ما ای سور ما ای دولت منصور ما

جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما!