اكنون شكفته با نفس صبح ،

گل هاي آسماني نيلوفر ،

بر نرده هاي ساده ي ايوان خانه مان ،

برخيز تا به چشم تماشا ،

اين جام هاي آبي كوچك را ،

در مقدم سپيده دم بنوشيم .

 

ميمنت ميرصادقي