چقدر دلم مي خواهد ،

زبان گل ها را مي دانستم ،

چقدر دلم مي خواهد ،

مي شد كه با درخت ها حرف مي زدم ،

چقدر دلم مي خواهد ،

بنشينم و براي روزهايي كه رفته است ،

بي قرار و كودكانه گريه كنم .

 

 

اكبر ذوالقرنين

 

يك سؤال : به نظر شما به جاي اين كه به خاطر فرصت هاي از دست رفته گريه كنيم ، بهتر نيست براي آينده برنامه ريزي كنيم ؟

گلی خانوم : آخه گريه كردن از برنامه ريزي راحت تره ، مگه نه؟ ! آدم كه آفريده نشده فكر كنه و كار سخت انجام بده .