راهي ست راه عشق كـه هيچش كناره نيست

 

آن جـا جـز آنكه جـان بسپارند چاره نيست

 

 

در ازل پـرتـو حـسنت ز تجلي دم زد

 

عشق پيدا شد و آتش بـه همه عالم زد

 

 

مـن همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق

 

چـار تكبير زدم يكسره بـر هـر چه كه هست

 

 

حافظ