پيش ما

پيش ما خاطر شاد و دل غمناك يكي ست ،

حال آسوده و درد جگر چاك يكي ست

برگ عيش دگران ، روز به روز افزون ست ،

خرمن سوخته ي ماست كه با خاك يكي ست