خوشبختي ،

 

همان خورشيد است ،

 

  با چند ابر سفيد ، 

 

که بر پهنه ی آسمان می روند

 

 

بيژن جلالی

 

 

 

مقداد : نمی دونم . اما اين خوشبختی يه جورهايی گمشده است .