اين چشم من ،

اين گوش من ،

پس چگونه است ،

كه جهان در زير پايم ،

گم مي شود .

 

احمدرضا احمدي