عاشق شو ار نه روزي ، كار جهان سر آيد

ناخـوانده نقش مقصود از كـارگـاه هستي

حافظ

 

عاشقان كشتگان معشوقند

بـر نيايـد ز كـشتـگان آواز

سعدی

 

كـردند شكيب تا بـكوشند

وان عشق برهنه را بپوشند

در عشق شكيب كي كند سود

خـورشيد بـه گل نشايد اندود

نظامي گنجوی

 

هر که را جامه ز عشقی چاک شد

 او ز حرص و عيب کلی پاک شد

 شاد باش ای عشق خوش سودای ما

 ای طبيب جمله علتهای ما

 ای دوای نخوت و ناموس ما

 ای تو افلاطون و جالينوس ما

 جسم خاک از عشق بر افلاک شد

 کوه در رقص آمد و چالاک شد

 سر پنهانست اندر زير و بم

 فاش اگر گويم جهان بر هم زنم

مولوی به انتخاب مهندس صادق اميدوار ( خودروبلاگ )